DÜŞÜK KARBONLU KALKINMA TOPLANTISI DÜZENLENDİDÜŞÜK KARBONLU KALKINMA TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenen ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Human Dynamics, REC ve AESA Konsorsiyumu tarafından yürütülen "Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” 7 Haziran 2017 tarihinde başlatılmıştır. Proje ile iklim değişikliği ile bilimsel tabanlı mücadele yoluyla küresel çabalara katkı sağlayarak insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılması, Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı'nda yer alan binalar, atık, ulaştırma ve tarım sektörlerine ilişkin olarak iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye yönelik uygun maliyetli eylemlere odaklanmak suretiyle, uzun vadede düşük karbon emisyonunun gerçekleştirilmesini desteklemek için analitik temel oluşturulması ve AB iklim politika ve mevzuatına kademeli olarak uyum sağlanarak düşük karbonlu kalkınmaya doğru orta ve uzun vadeli iklim eylemlerine hazırlanmak için ulusal ve yerel kapasitenin arttırılması hedeflenmektedir.

 

Projenin 2. Bileşeni kapsamında AB iklim mevzuatının Türkiye’de uyumlaştırılması ve uygulanması durumunda oluşabilecek sektörel etkilerin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak Ulaşım, Binalar, Atık ve Tarım sektörleri özelinde Sektörel Etki Analizi (SEA) çalışmaları gerçekleştirilmektedir. SEA çalışmaları kapsamında farklı AB direktiflerinin söz konusu dört sektöre etkilerinin değerlendirilmesi ve bu konuda ilgili paydaşların görüşlerinin alınması amacıyla danışma süreci yürütülmektedir.

 

Danışma süreci çerçevesinde Tarım sektörü SEA danışma toplantısı 24 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda çalışma kapsamında tespit edilen mevcut durum ve direktiflerin olası fayda ve maliyetlerine ilişkin katılımcıların görüşleri alınmıştır.

 

Toplantıda Birliğimizce;

 

  • Kaynakların verimli kullanılması durumunda karbon salınımının azaltılabileceği bu nedenle kuraklığa, hastalıklara ve zararlılara dayanıklı bitkilerin yetiştirilmesinin önemli olduğu, bu doğrultuda modern Biyoteknoloji konusunda ülkemizde de araştırmaların önünün açılması amacıyla gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması gerektiği,
  • Hayvancılıkla uğraşanların bilinç düzeyinin artırılarak yem hammaddeleri başta olmak üzere kaynak israfının önlenmesinin önemli olduğu,
  • Kanatlı yan ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda sorunların olduğu ve bunun giderilmesinin gerektiği,
  • Hayvan dışkılarının yeterince değerlendirilemediği atıkların bertaraftı ve değerlendirilmesi konusunda düzenlemelere ve alternatif projelere ihtiyacın olduğu,
  • Karma yem sanayinde yoğun olarak yapılan nakliye faaliyetlerinin karbon salınımını artırdığı, bunun azaltılabilmesi adına her bölgenin kendi ihtiyacını karşılayabilecek şekilde yem hammadde üretim planlamasının yapılması gerektiği,
  • Hayvancılık işletmelerinin desteklenmesi gerektiği ancak hayvancılık konusunda yeterli deneyimi olmayan kişilere verilen desteklerle plansız yapılanmalarda artış olduğu ve birçok hayvancılık işletmesinin atıl hale geldiği,
  • Bu durumun da karbon salınımını artırması nedeniyle destekleme sisteminin gözden geçirilmesi gerektiği dile getirilmiştir.