5. TARIMSAL ARAŞTIRMA DANIŞMA KURULU (TADAK) TOPLANTISINDA BİRLİĞİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ İLETTİK5. TARIMSAL ARAŞTIRMA DANIŞMA KURULU (TADAK) TOPLANTISINDA BİRLİĞİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ İLETTİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 21.12.2017 tarihinde 5. Tarımsal Araştırma Danışma Kurulu (TADAK) Toplantısı düzenlenmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet Güldal başkanlığında düzenlenen toplantıya, Bakanlığımızın ana hizmet ve ilgili birimlerinin, üniversitelerin, TÜBİTAK, TPE, BOREN ve diğer kamu kurumlarının, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan yaklaşık 55 kişilik katılım gerçekleşmiştir. Toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Zeki Zorbaz ile Genel Sekreterimiz Serkan Özbudak katılmıştır.

Toplantının açılış konuşması Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet Güldal tarafından yapılmış daha sonrasında TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik ve TAGEM Daire Başkanı Doç. Dr. Cengizhan Mızrak tarafından sunumlar gerçekleştirilmiştir.

TADAK’ın görevleri:

Araştırma sisteminin kurumsal, fiziki, beşeri ve finansal kapasitesinin geliştirilmesi hususunda TAGEM’e önerilerde bulunmak,

Araştırma öncelikleri hakkında önerilerde bulunmak,

Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda proje önerilerinde bulunmak,

Araştırma sonuçlarının karar vericilere, kullanıcılara ve sanayicilere aktarılması ve tanıtımı konusunda önerilerde bulunmak şeklinde sıralanmaktadır.

Bakanlık yetkililerince yapılan sunumlarda;

 • Mevcut kaynakların rasyonel kullanılabilmesi ve gerçekleştirilen yatırımlardan azami faydanın sağlanabilmesi için Bakanlığımız stratejik planına uygun olarak araştırma önceliklerimizin belirlenmesi gibi amaçlarla 5 yılda bir Tarımsal Mastır planının oluşturulduğu,
 • Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları konusunda dünyada 15. sırada bulunduğu,
 • 2023 vizyonu çerçevesinde toplam Ar-Ge harcamaları içerisinde tarımsal Ar-Ge’nin %3,5 olan payının %7’ye çıkarmanın amaçlandığı,
 • Yine 2023 vizyonu çerçevesinde 900 milyon TL olan tarımsal Ar-Ge harcamasının %100 artırılarak 1,8 milyar TL’ye, özel sektörün payının ise %14’den %30’a yükseltilmesinin hedeflendiği,
 • Bu kaynak artışları ile tarım sektörünün ihtiyacı olan nitelikli girdiler ve yeni teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesinin mümkün olacağı,
 • Şu an için Türkiye’nin Ar-Ge’den para kazanamadığı,
 • Birincil ürünlere göre katma değeri daha yüksek olan gıda sektöründe daha çok Ar-Ge’ye ihtiyaç olduğu,
 • TAGEM’in Türkiye’nin en büyük araştırma kuruluşu olduğu ancak marka değeri yaratılmamış olması nedeniyle bilinirliğinin az olduğu,
 • Kalkınma planlarının ana rehber olduğu, bu doğrultuda stratejik planların ve mastır planlarının yapıldığı dile getirilmiştir.

  Daha sonra katılımcılarca öncelik verilmesi gereken Ar-Ge konuları önerilmiştir. Birliğimiz temsilcilerince;

 • Yem hammaddelerinin ve kaba yemlerin işlenme ve muhafazasına yönelik çalışmaların (örneğin mısırda kırık dane oranının azaltılması, toksikasyonun önlenmesi) yapılması,
 • Türkiye’nin yem hammadde besin madde profilini içerecek “Yem Değerlendirme Sistemi”nin geliştirilmesi,
 • Yem teknolojileri (öğütme sistemlerinin karşılaştırılması, ısıl işlem uygulamalarının hijyene ve yem maddelerine katkısı gibi) konusunda çalışmaların yapılması,
 • Yem üretim teknoloji enstitüsünün kurulması,
 • Türkiye’ye özgü ürünlerin (fındık ve yan ürünleri, meyve suyu sanayi yan ürünleri) yem sektöründe değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
 • Laboratuvarlar arası analiz farklılıklarını giderecek çalışmaların yapılması,
 • Alternatif protein kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması önerilmiştir.